1. Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem parterne. Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Priser

Alle priser er inkl. moms og betaling sker med 5 dages varsel fra fremsendelse af faktura. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2,0 % per måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

 

3. Ordre

Et køb er endeligt, når sælger skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Sælger og da kun mod betaling af påløbne omkostninger og mod kontant betaling af varer, der er hjemkøbt til Købers projekt.

 

4. Levering

Levering sker på købers adresse og med nedenstående betingelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne. En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering.

Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på sælgers tilbud, der er accepteret af køber. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til sælger om at berigtige forholdet og leverandøren ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder er begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen.

 

5. Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

 

6. Mangler

Sælger indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for Leverandøren. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Leverandøren, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

 

7. Betaling

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 5 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter sælgers skøn forringes væsentligt, eller såfremt sælger ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling elle sikkerhedsstillelse.

 

8. Produktansvar

Forvolder et af sælger udført arbejde eller leveret produkt skade på person som følge af en defekt ved udførelsen eller produktet, hæfter sælger alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Sælger hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Sælger ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Sælger fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber.

 

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

10. Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Parterne forpligter sig til at søge uoverensstemmelser løst ved mediation forinden sagen indbringes for domstolene.

© 2005 – 2023

EnergiElektrikeren ApS

Industrivænget 5

4622 Havdrup

Telefon: 30322722

E-mail: info@energiel.dk

CVR: 29532214